SÄÄNNÖT

keksimologo

HUOM! Yhdistys ei ole rekisterissä ja toiminta on muutoinkin harrastuspohjainen, ainoastaan tämän nettisivuston ja tätä tukevan Facebook sivun varassa.

Alla Keksimö ry:n perustamiskokouksen hyväksymät säännöt.


Keksimö (ry)

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keksimö ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen ruotsinkielinen nimi on Uppfinneri . Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Inventors Factory.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on (i) vapauttaa keksijät keksimään ja kehittämään, (ii) mahdollistaa ideoiden, keksintöjen ja innovaatioiden ketterä käyttöönotto liiketoiminnoissa ja (iii) muodostaa yhteisö, joka edistää keksimistä ja keksintöjä yhteistyössä keksijöiden, hyödyntäjien, rahoittajien ja palveluntuottajien kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ottaa edistettäväkseen ideoita ja keksintöjä ja tukee näitä ja niiden kehittämistä ja siirtämistä yrityksiin ja liiketoiminnoiksi. Yhdistys ylläpitää ja tukee yhteisösopimusta, jolla mahdollistetaan tiedonvaihto ja kontaktit keksijöiden, hyödyntäjien, palveluntarjoajien, rahoittajien ja muiden kiinnostuneiden tahojen välillä. Yhdistys hankkii rahoitusta toimintaansa varten jäseniltään, julkisilta tahoilta ja keksintöjen kaupallistamisesta. Lisäksi yhdistys hankkii tai tukee erilaisia mahdollisuuksia hankkia rahoitusta keksintöjen kehittämiseen hyödyntäjiltä, keksintöihin sijoittamiseen kiinnostuneilta ja liiketoiminnan rahoittajilta ja julkisilta tukijoilta. Yhdistys tukee ja edistää omalla toiminnallaan olemassa olevia ideoiden, keksintöjen ja innovaatioiden tukemisen organisaatioita.

3. Jäsenet

Yhdistyksen perustajajäseniä ovat ne luonnolliset henkilöt, jotka ovat perustaneet yhdistyksen ja allekirjoittaneet yhdistyksen perustamiskirjan, eivätkä ole eronneet tai erotettu yhdistyksestä. Perustajajäsenet ovat myös yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Perustajajäsenien lisäksi yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen tai oikeushenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenien ero tulee voimaan sen vuoden päättyessä, jolloin eroilmoitus annettiin.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai sen mainetta tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksut peritään kuukausittain tai harvemmin. Oikeushenkilöiden jäsenmaksun suuruus voidaan porrastaa jäsenten henkilömäärän tai muun vastaavan tunnusluvun perusteella. Vuosikokous voi päättää myös liittymismaksusta uusille jäsenille.

Yhdistyksen hallitus vahvistaa tarkemmin, mikäli niin tarvitaan, jäsenyyden edut ja ehdot.

5. Hallitus ja toiminnanjohtaja

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu viidestä yhteentoista (5-11) varsinaista jäsentä sekä enintään viisi (0-5) varajäsentä. Hallitus valitaan tehtävään seuraavaan yhdistyksen sääntömääräiseen kokoukseen asti.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä nimittää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään yksi kolmasosa sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Toiminnanjohtaja hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kumpikin yksin.

7. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2010.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain tilikauden päättymiseen jälkeen hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä, perustajajäsenet mukaan lukien, yksi (1) ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se kanta, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen hallituksen valintaa varten ja hallituksen vapauttamista tehtävästään varten tarvitaan edellä kuvatun kannatuksen lisäksi myös kokouksessa läsnä olevien perustajajäsenien enemmistön kannatus.

Yhdistyksen olennaisten varojen tai oikeuksien tai olennaisen omaisuuden luovuttamista koskevan päätöksen tekee yhdistyksen kokous. Luovuttamispäätöksen hyväksymistä varten päätöstä tulee kannattaa yli puolet annetuista äänistä ja läsnä olevien perustajajäsenien enemmistö.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat ja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Sääntöjen muuttaminen edellyttää lisäksi, että muutosta tukee enemmistö kokouksessa läsnä olevista perustajajäsenistä. Perustajajäsenten enemmistöä ei kuitenkaan edellytetä, mikäli kokouksessa ei ole läsnä yhtään perustajajäsentä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


 

Copyright 2015 Keksimö


 

Vastaa