YHTEISÖSOPIMUS

keksimologo

HUOM! Yhdistys ei ole rekisterissä ja toiminta on muutoinkin harrastuspohjainen, toistaiseksi ainoastaan tämän nettisivuston ja tätä tukevan Facebook sivun varassa.

 

YHTEISÖSOPIMUS

MALLI: Versio 1, 26.1.2010, Keksimö ry:n tekijänoikeuden alainen, 2010

Tämä suomenkielinen käännösversio liittymiskirjasta yhteisösopimukseen, jonka on luonut ja jota ylläpitää ja edistää Keksimö ry (englanniksi Inverntors’ Factory)(www.inventorsfactory.org, www.keksimo.fi (external link)). Sopimuksen ajantasainen versio on saatavilla Keksimö ry:n sivulta (external link)

Yhteisösopimus  Liittymiskirja

 

KÄÄNNÖS SUOMEKSI

Yhteisösopimuksen tarkoitus on mahdollistaa uusia ja keksinnöllisiä ideoita, keksintöjä ja innovaatioita (iii tai iii:t) koskeva keskustelu ja tietojenvaihto yhteisön sisällä säilyttäen kohtuullinen mahdollisuus iii:den immateriaalioikeudelliseen ja muuhun suojaamiseen ensimmäisen keksijän tai tämän seuraajien (Keksijä) toimesta. Yhteisösopimus on sopimus, joka on tehty lukuisten osapuolten välillä ja jota Keksimö ry (englanniksi Inventors Factory rf) hallinnoi ja edistää (Yhteisösopimus).

Yhteisöjäsen tarkoittaa luonnollista henkilöä, joka on Yhteisösopimuksen Osapuoli. Keksimö ry ylläpitää luetteloa Yhteisöjäsenistä sekä oikeushenkilöistä, jotka ovat liittyneet Yhteisösopimukseen (Yhteisösopimuksen Osapuoli tai Osapuolet). Luettelo kulloisistakin Yhteisöjäsenistä ja kaikista Osapuolista on nähtävillä Keksimö ry:n verkkosivuilla tai pyytämällä Keksimö ry:stä.

Täten sitoudun seuraavaan suhteessa kuhunkin muuhun Osapuoleen, riippumatta siitä onko tällainen Osapuoli ollut Osapuoli jo liittymiseni ajankohtana vai onko Osapuoli liittynyt vasta myöhemmin:

1. Tämä Yhteisösopimus kattaa sekä (i) iii:t, jotka on kirjattu Keksimö ry:n ylläpitämään yhteisön sisäiseen verkkoon sekä (ii) kirjaamattomat iii:t, joista olen saanut tiedon tai tietoa muilta tämän sopimuksen Osapuolilta yhteisön piirissä käydyissä keskusteluissa ja tietojenvaihdossa. Keskustelen näistä iii:stä vain muiden Yhteisöjäsenten kanssa enkä millään tavoin paljasta tällaisia iii:tä muille henkilöille tai yhteisöille kuin Yhteisöjäsenille enkä käytä tällaisia iii:tä liiketoiminnassa, muutoin kuin kyseisen Keksijän luvalla. Selvyyden vuoksi todettakoon, että mikäli itse olen Keksijä, mikään tässä Yhteisösopimuksessa ei rajoita oikeuttani keskustella omista iii:stäni, hyödyntää niitä ja/tai hakea niille patenttia.

2. Yllä kohdassa 1 antamani sitoumuksen kesto yksittäisen iii:n kohdalla on kaksitoista (12) kuukautta siitä, kun kyseinen iii ensimmäisen kerran esiteltiin yhteisössä (esimerkiksi julkistamalla se Keksimö ry:n ylläpitämässä yhteisön sisäisessä verkossa). Tämän ajanjakson jälkeen Yhteisösopimus ei enää rajoita oikeuttani keskustella iii:stä tai käyttää sitä hyväkseni, mutta oikeuteeni paljastaa iii ja käyttää sitä hyväkseni voi silti kohdistua rajoituksia, esimerkiksi jos Keksijä on hakenut ja saanut iii:lle patentin tai jos olen solminut muita sopimuksia iii:hin liittyen.

3. Yllä kohdassa 1 antamani sitoumuksen edellytyksenä on, että iii on keksinnöllinen ja absoluuttisen uusi: mikäli minä itse tai joku muu missä tahansa muualla on keksinyt iii:n aiemmin kuin Keksijä, minulla ei ole tällaiseen iii:hin liittyen mitään kohtaan 1 perustuvia velvollisuuksia. iii:n keksinnöllisyyttä ja uutuutta arvioidaan Suomen patenttilain käsitteiden perusteella. Sellaisen iii:n osalta, jonka Keksimö ry on kirjannut, hyväksyn sen, että kirjaus määrittää päivämäärän, jona tämä iii on esitetty yhteisön sisällä.

4. Mikäli joku missä tahansa muualla oikeutetusti julkistaa tai muuten oikeutetusti paljastaa iii:n, tällaiseen iii:hin liittyvä, kohtaan 1 perustuva sitoumukseni päättyy välittömästi.

5. Hyväksyn sen, että tämä sitoumus ylläpitää iii:n uutuutta suhteessa kolmansiin osapuoliin, sillä se sisältää kyseisen Keksijän hyväksi antamani salassapitovelvoitteen. Sitoudun myös siihen, etten jaa yhteisön sisällä tietoa sellaisista ideoista, keksinnöistä tai innovaatioista, joita koskevaa tietoa en parhaan tietoni mukaan ole oikeutettu jakamaan.

6. Siltä osin kuin hyödynnän iii:tä, ilmoitan Keksijälle ja Keksimö ry:lle tästä ja nämä voivat käyttää tällaista tietoa ilman taholtani tulevaa rajoitusta. Vaikken kohdan 1 alla antamani sitoumuksen päättymisen jälkeen olisikaan sitoutunut korvaamaan iii:n hyödyntämistäni Keksijälle rahallisesti, harkitsen, olisiko tällaisen korvauksen maksaminen kohtuullista.

7. Yhteisösopimuksen Laajennus: Siltä osin kuin olen itse Keksijä ja kuin annan Keksimö ry:lle erillisen valtuutuksen tehdä Yhteisösopimuksen Laajennuksen, tällainen laajennus kattaa sen, että Keksimö ry ja Yhteisöjäsenet voivat kertoa iii:stä kolmannelle taholle ja keskustella iii:stä tämän kanssa, edellyttäen, että: (i) kolmas taho on iii:hini liittyen sitoutunut salassapitosopimukseen, joka suojaa iii:täni ainakin samassa laajuudessa kuin Yhteisösopimus ja (ii) tällainen sitoumus on annettu minulle ja Keksimö ry:lle. Keksimö ry on puolestani valtuutettu sitoutumaan tällaiseen Yhteisösopimuksen Laajennukseen.

Hyväksyn sen, että liittymiseni Yhteisösopimukseen tulee voimaan Keksimö ry:n hallituksen hyväksymällä ja päättämällä tavalla. Voin syytä ilmoittamatta päättää osallistumiseni Yhteisösopimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Keksimö ry:lle, jolloin osallistumiseni päättyy Keksimö ry:n päättämänä päivänä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden sisällä kirjallisesta ilmoituksestani. Yhdistyksen hallituksen päätöksellä Keksimö ry voi syytä ilmoittamatta päättää osallistumiseni Yhteisösopimukseen välittömin vaikutuksin. Sähköpostilla annetut ilmoitukset katsotaan annetun kirjallisesti.

Päättymisen johdosta tähän Yhteisösopimukseen perustuvat sitoumukseni eivät enää sido minua mitä tulee niihin iii:hin, joihin liittyvää tietoa olen saanut päättymisen jälkeen, edellyttäen kuitenkin, että ilmoitan selkeästi muille Osapuolille, joiden kanssa keskustelen iii:stä kolmen kuukauden sisällä päättymisestä, etten enää ole Yhteisösopimuksen Osapuoli. Niihin iii:hin liittyvät sitoumukseni, joihin liittyvää tietoa olen saanut aiemmin, sitovat minua täysimääräisesti tämän Liittymiskirjan mukaisesti siihen saakka, kunnes sitoumuksen kesto on päättynyt.

Hyväksyn sen, että Keksimö ry:llä on vapaus muuttaa minua koskevan Liittymiskirjan sisältöä, kuitenkin siten, että muokattu Liittymiskirja tulee minua sitovaksi vasta kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) antamani suostumuksen jälkeen. Yhteisösopimukseen, jonka osa tämä Liittymiskirja on, sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta tämän kansainvälisen yksityisoikeuden alaan (lainvalinta) luettavia säännöksiä. Tämä Liittymiskirja on tehty kahtena (2) kappaleena, yksi minulle ja yksi Keksimö ry:lle.

ALLEKIRJOITUKSET

Liittyvä osapuoli:

Allekirjoitus: ___
Nimi: ___
Asema: ___
Päiväys: ___
Sähköposti: ___

Liittyminen Yhteisösopimukseen on hyväksytty:

Keksimö ry

Allekirjoitus: ___
Nimi: ___
Asema: ___
Päiväys: ___
Sähköposti: ___


Copyright 2015 Keksimö


 

 

Vastaa